Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

1./ Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PROMIS E. Pawlak A. Urbański, z siedzibą w Pawłówku, ul. Wspólna 23, 86-014 Sicienko, wpisana do KRS pod numerem 0000659764, NIP 5542945260, e-mail: info@promis.com.pl, tel. +48 52 551 96 45.

2./ Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez PROMIS może skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub jej niewykonaniem.

3./ Dane osobowe uzyskane przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

– Zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez PROMIS;

–  Rozpatrywania skarg i reklamacji;

– Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową do czasu  prawomocnego zakończenia postępowania;

– Wykonania ciążących na PROMIS obowiązków prawnych, a w szczególności wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów rozliczeniowych;

– Weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu i rozszerzeniu zakresu aktualnej lub kolejnej umowy;

–  Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne PROMIS (raportowanie, planowanie rozwoju działalności, itp.);

– Prawnie uzasadniony interes PROMIS (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z PROMIS na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot);

–  Szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4./ Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PROMIS: podmiotom zajmującym się obsługą księgową i prawną, firmom świadczącym usługi kurierskie / transportowe, pocztowe oraz podwykonawcom zewnętrznym w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. W takich przypadkach zawierana jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

5./ Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

6./ Przy przetwarzaniu danych osobowych, PROMIS nie korzysta z profilowania ani żadnego innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

7./ Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie działa wstecz, czyli nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PROMIS jest legalne.

9./ Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10./ Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących ich archiwizacji.

Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu firma PROMIS będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowych i wysyłania ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.  W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: info@promis.com.pl.