Ogólne warunki sprzedaży

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i/lub usług, w których sprzedawcą jest firma PROMIS E. Pawlak, A. Urbański Sp. j. z siedzibą w: Pawłówek, ul. Wspólna 23, 86-014 Sicienko, NIP 554-294-52-60, REGON 366386450 zwana dalej Producentem, a nabywcą podmiot, który dokonuje zakupu w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, zwany dalej Kupującym.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę PROMIS, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej pisemnej umowy, w pierwszej kolejności obowiązują  postanowienia  umowy,  a  postanowienia  niniejszych  Ogólnych Warunków Sprzedaży  jedynie  w zakresie  nieuregulowanym w umowie.

3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej PROMIS, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Publikacje dotyczące towarów i usług oferowanych przez PROMIS mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast udostępniane wzorce i próbki mają charakter poglądowy.  

4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest wygenerowanie przez PROMIS oferty ostatecznej, a następnie w odpowiedzi na tę ofertę złożenie przez Kupującego zamówienia (za pośrednictwem e-maila, faksu lub tradycyjną pocztą). Umowę uważa się za zawartą po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Producenta oraz zwrotnej pisemnej akceptacji przez Kupującego warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń w zamówieniu wprowadzonych przez  Kupującego, umowa zostanie zawarta dopiero w momencie pisemnego potwierdzenia przez Producenta. Brak potwierdzenia zmian jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. 

Nie uznaje się za wiążące wszelkich porozumień, zapewnień, przyrzeczeń i gwarancji składanych ustnie w związku ze złożeniem oferty lub zawarciem umowy. Wyłączone zostają wszelkie możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. 

5. Wszystkie towary oferowane przez firmę PROMIS  wykonywane są na zamówienia i jeżeli nie zostały wykonane wadliwie, nie ma możliwości ich zwrotu.

6. Zamówienie winno zawierać:

- przedmiot zamówienia,  logotypy, pliki graficzne do druku i inne materiały konieczne do wykonania zamówienia

- dokładny adres dostawy zamówionego towaru i warunki rozładunku (godziny pracy magazynu, numer telefonu do osoby kontaktowej będącej przy rozładunku, sposób rozładunku, itp.)

- pełne dane Firmy niezbędne do wystawienia faktury VAT 

- imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów 

Przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest upoważniona przez Kupującego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, dokonywania zmian, rozwiązania umowy oraz odebrania przedmiotu zamówienia.

- oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży

7. Zamówienie kierowane jest do realizacji po dokonaniu przez Kupującego przedpłaty i przesłaniu potwierdzenia jej dokonania.

8. Na życzenie Kupującego przed zamówieniem finalnym Producent może wykonać prototyp zamawianego produktu - koszt wyceniany jest indywidualnie.

9. Producent potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie nie przekraczającym 24h od wpływu zamówienia i poinformuje Kupującego o spodziewanym terminie realizacji٭. W przypadku, gdy termin realizacji określony przez Producenta nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący w terminie nie dłuższym niż 24h ma prawo do odstąpienia od zamówienia.

Odstąpienie przez Kupującego od zamówienia na powyższych zasadach  nie stanowi dla Kupującego podstaw do roszczeń odszkodowawczych wobec Producenta.

Odstąpienie od zamówienia bądź zmiana jakiegokolwiek elementu zamówienia nastąpić może jedynie w formie pisemnej.

٭Termin realizacji podany przez Producenta nie jest równoznaczny z terminem dostawy do siedziby Kupującego. Jest to termin, w którym gotowe i zapakowane do transportu produkty zostaną pozostawione do dyspozycji Kupującego w magazynie Producenta. 

10. Producent zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia bądź ustalenia nowego terminu realizacji w przypadku nie zrealizowania przez Kupującego w uzgodnionym terminie któregoś z warunków określonych w pkt. 6 i 7.

11. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Producenta w terminie innym niż określony w pkt. 8, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych w związku z realizacją zamówienia.

12. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie produktów wykonanych na jego zlecenie do działalności informacyjno - reklamowej Producenta.

13. Złożone zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Kupującego, że jest uprawniony do korzystania z przekazanych Producentowi logotypów i pozostałych materiałów jako przedmiotów praw autorskich. Tym samym Kupujący upoważnia Producenta do korzystania z tych logotypów, materiałów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz celu wskazanego w pkt.11. Kupujący zwolni Producenta z wszelkich roszczeń i naprawi każdą szkodę, jaką Producent poniesie w przypadku, gdy Kupujący nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.

14. W przypadku, gdy Producent nie zrealizuje zamówienia w uzgodnionym terminie, Kupującemu przysługiwać będzie rekompensata w wysokości 0,15% ceny za każdy dzień zwłoki.

15. Odpowiedzialność odszkodowawcza Producenta z tytułu niewykonania zamówienia w uzgodnionym terminie ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści lub szkody, które mogą być następstwem nieterminowego wykonania zamówienia.

16. Jeżeli niemożność zrealizowania zamówienia nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne  roszczenia o naprawienie  szkody wynikłej  z tytułu niewykonania  lub  nieterminowego  wykonania  umowy. Producent  ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nabywcy o zdarzeniach, które spowodowały niemożność terminowej realizacji zamówienia. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się niezawinione przez Producenta i niemożliwe do przewidzenia pomimo zachowania należytej staranności: nadzwyczajne awarie, niemożność uzyskania dostaw energii, surowców, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, strajki, utrudnienia wynikające z rozporządzeń władz, itd.

17. W  przypadku  opóźnienia  płatności przez Kupującego, realizacja kolejnych dostaw, których datę realizacji pisemnie potwierdzono, zostaje wstrzymana do czasu uregulowania wszystkich opóźnionych należności.

 

 

DOSTAWA

 

1. Producent dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. Towar dostarczany jest do Kupującego w kartonach zbiorczych lub na drewnianych paletach przemysłowych (na specjalne życzenie na paletach EURO) zgodnie z pisemnymi ustaleniami.

2. Dostawa jest realizowana po potwierdzonej przedpłacie.

3. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący.

4. Na zlecenie Kupującego, Producent wysyła dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innymi środkami transportu. Przy odbiorze towarów dostarczanych przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia braków, uszkodzeń do zgłoszenia reklamacji spedytorowi i spisania protokołu reklamacyjnego, którego kopię należy niezwłocznie przesłać Producentowi.

5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru towaru z magazynu Producenta lub z chwilą nadania towaru do przewozu.

6. Zamówiony towar winien być odebrany przez Kupującego najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty uzgodnionego terminu realizacji. Po upływie tego terminu Producent może obciążyć Kupującego kosztami magazynowania.

Jeżeli opóźnienie odbioru towaru z magazynu Producenta przekracza 30 dni lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Producent rozpocznie wszelkie działania prawne mające na celu usankcjonowanie sprzedaży i wyrównanie powstałych z tego tytułu strat. 

Producentowi przysługuje prawo do utylizacji towaru i obciążenia Kupującego wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami. 

 

 

PRZECHOWYWANIE

 

Opakowania tekturowe winny być przechowywane w suchych, przewiewnych, odizolowanych od obcych zapachów pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie 18-22°C, a wilgotność względna powietrza ok.  45-60%.

Towar należy zabezpieczyć przez opadami (deszcz, skraplanie, przecieki) oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła.

Podczas otwierania kartonów i usuwania folii z palet Kupujący powinien ostrożnie używać ostrych przedmiotów (noży) mogących spowodować uszkodzenie towaru.

 

 

REKLAMACJE

 

1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia Producentowi ich wystąpienia na piśmie, niezwłocznie po otrzymaniu towaru, najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostawy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien zawrzeć: nazwę reklamowanego towaru, zdjęcia, określenie ilości uszkodzonego towaru, kopię dokumentów dostawy, propozycję rozstrzygnięcia reklamacji oraz jeżeli będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - dostarczyć na swój koszt  próbki reklamowanego towaru.

2. Producent zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamowanej partii wyrobów. 

3. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Producenta, jest on zobowiązany do odebrania wadliwego towaru na swój koszt. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach w stanie umożliwiającym jego transport.

4. Producent zobowiązuje się do uzupełnienia braków, a w przypadku uzasadnionej reklamacji dotyczącej jakości produktów -według swego wyboru usunąć zgłoszone wady lub wymienić wadliwe egzemplarze na nowe, wolne od wad i dostarczyć je na swój koszt do siedziby Kupującego w uzgodnionym przez obie strony terminie. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, np. z powodu niedostępności odpowiedniego surowca, Producent ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

5. Wady części przedmiotu zamówienia nie uprawniają do składania reklamacji całości dostawy, a wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści lub szkody, które mogą być następstwem nienależytego wykonania zamówienia.

7. Producent nie uwzględnia reklamacji:

- dotyczących towaru z nadrukiem wykonanym poza firmą Producenta 

- dotyczących towaru uszkodzonego w czasie transportu lub w związku z opóźnieniem w dostawie towaru przez firmę kurierską

- dotyczących szkód powstałych w czasie rozładunku,  wadliwego składowania towarów oraz spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towarów przez Kupującego

- w sytuacji,  gdy Kupujący dokonał zmian w towarze lub naprawę towaru bez pisemnej zgody Producenta

8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

9. Z uwagi na częściowo rękodzielniczy charakter produkcji, Producent zastrzega sobie możliwość niewielkich odstępstw w wyglądzie poszczególnych egzemplarzy wyrobów.

10. Z uwagi na brak gwarancji zachowania jednorodności koloru w  kolejnych dostawach ze strony producentów papierów ozdobnych, tektur, wstążek,  itp., Producent zastrzega sobie możliwość niewielkich odstępstw w kolorystyce stosowanych do produkcji materiałów.

 

 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie www.promis.com.pl  stanowią własność firmy PROMIS oraz podlegają ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć w celach innych niż zakup, odsprzedaż, prezentacja oferty na potrzeby składanych zamówień, a szczególnie kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie nie może się odbyć bez uprzedniej wyraźnej naszej zgody pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. 

Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane uwidocznione na zdjęciach należą do ich właścicieli i są chronione prawami autorskimi.